miner03

Naangay ti maysa aldaw a forum dagiti agminminas nga umili iti Benguet idiay Tuding, Itogon, Benguet idi Setyembre 17, 2016. Agarup 50 a lideres ken miyembro ti small scale miners manipud iti walo a munisipyo ti Benguet dagiti dimmar-ay. Panggep ti kumperensiya a talantanen ti kasasaad dagiti small scaler miners ken agplano para iti panangitandudo kadagiti dawat ti agminminas nga umili iti Benguet.

Naimbitaran ken dimmar-ay ni Mayor Victorino Palangdan iti Itogon. Basar kenni Mayor Palangdan ket nakadanun kaniana ti pannaalarma ti small scale mining industry iti Benguet idi maimplementar ti linteg a panangala iti permit para iti minahang bayan. Kinuna pay ni Mayor Palangdan a ti ssm ket kangrunaan a livelihood ti agarup 80% nga umili ti Itogon ket apay nga agkasapulan a mangala ti permit. Innayon pay ni Mayor Palangdan a ti ssm ket panggedan ken paggapuan ti pangkabiagan dagiti umili sakbay pay 1970 kas met laeng iti panaggarden ken panagtalon.

miner02

Ti forum ket natalantan ditoy ti proseso ti panagala ti permit ti minahang bayan a nakapauneg iti linteg ti RA7076. Nakita ken naamiris dagiti participants a saan da a kabaelan ken saan nga umannatop dagiti proseso. Kinuna ni Fernando Mangili, Secretary General ti Benguet Small Scale Miners Association (BSSMA)nga uray pay idi awan ti Philippine Mining Act of 1995, ti panagminas dagiti umili ditoy Benguet ket paset ti pagbiagan da. Innayon pay ni Mangili a saan a nainkalintegan a maipakat ti RA7076 iti Benguet gapu ta ti kalawaan a daga ket naaplagan ti aplikasyon dagiti dadakkel a korporasyon ti minas wenno mining claims, watershed reservation dagiti dam ken National Integrated Protected Area System. Iti ababa a sarita, kinunan ni Mangili nga amin nga aplikasyon dagiti babassit nga agminminas ket saan a maikkan iti permit.

Nagresulta ti forum iti pannaaramid ti maysa a resolusyon tapno dawatenda ti pannakawaswas ken pannaka-ikkat dagiti saan nga umannatop, nadagsen ken narikut a proseso; idawat met laeng ti resolusyon ti saan kuma a panangited ti Department of Environment and Natural Resources iti certification kadagiti na-deny nga aplikasyon dagiti dadakkel a minas, ken ti panangsuporta ken panangitandudo iti umno a tradisyunal ken responsable a small scale mining.***

 

 

For reference:

 

Fernando Mangili

Secretary General

Benguet Small Scale Miners Association

 

 

 

Advertisements